SIF EEZ graf elProjekta mērķis bija – sekmēt cilvēku ar invaliditāti līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā, stiprinot organizācijas kapacitāti.

Īstenošanas vieta – Valmiera.

Īstenošanas periods – 11.07.2013. – 31.12.2015.

Kopējās izmaksas – 49 999,16 EUR, EEZ instrumenta līdzfinansējums: 49 999, 16 EUR

Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti:   pdf formātā

  1. Izveidota organizācijas mājas lapa;
  2. Uzlabota materiāltehniskā bāze;
  3. Noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas pasākumi Kurzemē un Latgalē;
  4. Līdzdalība citu NVO rīkotajos izglītojošos/informatīvajos 21 pasākumos;
  5. Noorganizētas 5 apmācības NVO vadītājiem un mērķa grupai;
  6. Atjaunota sociālo jomu NVO koalīcija un Sociālo lietu Konsultatīvā padome;
  7. Līdzdalība Valmieras pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. izstrādē;
  8. Līdzdalība 5 Sociālo lietu komitejas sēdēs un 4 domes sēdēs;
  9. Nodrošinātas regulāras 19 NVO koalīcijas un Konsultatīvās padomes sēdes;
  10. Noorganizēts 1 labdarības pasākums ar mērķi saziedotos līdzekļus novirzīt kokapstrādes telpas jauniešiem ar invaliditāti iekārtošanai;

Projektā īpašie sasniegtie rezultāti:
Pateicoties EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma” finansiālam atbalstam, tika organizētas regulāras tikšanās ar Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāju un Domes deputātiem. Veiksmīgas sadarbības rezultātā īstenotas divas galvenās idejas:

> Realizējusies viena no Fonda “Iespēju tilts” idejām - Dienas aprūpes centra “Stropiņš” personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide ar mērķi – radīt jēgpilnas ikdienas nodarbības, lai cilvēkiem būtu iespēja ikdienā apgūt jaunas prasmes un galvenais saglabāt esošās. Dienas centrs nodrošina dienas mājas 17 Valmieras pilsētā dzīvojošiem un 2 blakus novados esošajiem klientiem. Dienas centra uzturēšanu finansiāli atbalsta Valmieras pilsētas pašvaldība un Labklājības ministrija. “Stropiņš” ik dienu klientiem piedāvā vairākas nodarbības – radošas, kokapstrādes, deju, mūzikas, datorprasmju apguves, sporta nodarbības, papildus fizioterapeita un psihologa atbalsts.

> Īstenota otra no Fonda “Iespēju tilts” idejām – ciešas sadarbības ar Valmieras pilsētas pašvaldību rezultātā izstrādāts un apstiprināts Valmieras pilsētas pašvaldības un sociālo jomu nevalstisko organizāciju Sadarbības memorands ar mērķi – veicināt Valmieras pilsētas iedzīvotāju labklājību un pilsētas ilgtspējīgu attīstību, īstenojot Valmieras pilsētas pašvaldības un NVO savstarpējo sapratni un mērķtiecīgu sadarbību. Savukārt ilgtermiņa nodrošināšanai, mērķtiecīgumam un pēctecīgumam izstrādātas Valmieras nevalstisko organizāciju un pilsētas pašvaldības sadarbības stratēģiskās vadlīnijas par abpusējā sadarbības izdevīguma definēšanu, mērķiem, galvenajiem partnerības virzieniem un rīcībām