SIF EEZ graf elEiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas NVO projektu programma (2009-2014) projekts „Sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti”

 Projektu programmas mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti sociālo iekļaušanos, attīstot inovatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību.
Projekta īstenošanas vieta – Valmiera.

Atbalstītā projektu programma paredz:

   1. Nodrošināt publicitātes pasākumus un informācijas pieejamību;
   2. Paaugstināt organizācijas un mērķa grupas kapacitāti motivācijas programmās;
   3. Sekmēt alternatīvu pakalpojumu sniegšanu jauniešiem un pieaugušajiem ar invaliditāti;

Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:

  1. Projekta publicitātes ietvaros uzsākšanas un noslēguma pasākumi, 85 dalībnieki;
  2. Radošo nodarbību darbnīcas apmeklē un piedalās 1028 dalībnieki;
  3. Noorganizētas 2 sevis pilnveidošanas sporta nometnes, 40 jaunieši ar invaliditāti un 10 brīvprātīgie;
  4. Attīstīts kopienas sociālais darbs Camphill ciematā 2x, 20 jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem;
  5. Noorganizēts lekciju kurss „Asistents personām ar invaliditāti”, 20 dalībnieki (gan vecāki, gan sociālie darbinieki);
  6. Noorganizēts motivācijas programmas apmācību cikls, 36 dalībnieki;
  7. Sniegtas 175 individuālas psihologa konsultācijas, 25 dalībnieki;
  8. Noorganizēts 30 nodarbību cikls ārstnieciskā vingrošanā, 24 dalībnieki;
  9. Veikti publicitātes pasākumi (10 publikācijas vietējā presē, informācija mājas lapās 16x, 200 informatīvie materiāli, projekta bukleti 200 eks.). (Eng)
Projekta līdzfinansējums: EUR 49 966,11 (LVL 35 116,38);
Fonda ieguldījums: EUR 5 551,79 ( LVL 3901,82)
Projekta īstenošanas laiks: 07.10.2013. - 30.09.2015.
90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu.
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Projekta vadītāja:
Zita Gustavsone,  tel. 29904159, e-pasts: [email protected]
Valmiera, Garā iela 10, LV-4201