Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem "Stropiņš"

Dienas aprūpes centrs ir dienas mājas, kas dienas laikā nodrošina psihosociālu atbalstu, patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu attīstību, pozitīvu saskarsmju veidošanos, izglītošanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, uzlabojot kopējo dzīves kvalitāti personām ar garīga rakstura traucējumiem.
DAC pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināti:

1. Sociālās aprūpes pakalpojumi:
1.1. Pašaprūpes spēju attīstīšana un noturēšana (personīgā higiēna, ģērbšanās prasmes, telpu uzkopšanas prasmes, mobilitātes spējas u.c.);
1.2. Ēdināšana (viena reize dienā);
2. Sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:
2.1. Sociālā darbinieka atbalsts klientu problēmu risināšanā;
2.2. Psihologa individuālas un grupu konsultācijas;
2.3. Dzīves prasmju apguve – budžeta plānošana, saimniecības darbu apguve, prasmes rūpēties par savu veselību un drošību, darba iemaņu apguve. Sociālo prasmju attīstīšana – sadarbības un personiskās attīstības nodarbības, ētikas nodarbības.
2.4. Izglītojošas nodarbības –datorapmācības, apmācību programma „Veselīgs dzīves veids”.
2.5. Darba terapijas nodarbības – dažādas amatu prasmes.
2.6. Ārpus centra aktivitātes - iespēju robežās, kultūras pasākumu apmeklēšana, pārgājieni, ekskursijas.                                                                                                              Dienas centra mērķa grupa: personas ar garīga rakstura traucējumiem (no 18 gadiem līdz darbspējas vecumam).

Dienas aprūpes centra darba laiks: darba dienās no 08:00 – 17:00
Saskaņā ar MK not. Nr.313, pakalpojuma izmaksas, personām, kuras ir izvērtētas un izstrādāts individuālais atbalsta plāns, sedz Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu,  pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros. DAC_izmaksas_ar_17_08_20.pdf
Personām, kuras nav deklarētas Valmierā, lai saņemtu DAC pakalpojumu nepieciešams vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā.
Lai saņemtu papildus informāciju par iespēju apmeklēt Dienas aprūpes centru, sazināties ar Fonda „Iespēju tilts” valdes priekšsēdētāju, telefons: 29904159

Specializētās darbnīcas


Specializētās darbnīcas ir sociālais pakalpojums, kurš dienas darba laikā īsteno sociālo integrāciju, sociālo prasmju attīstību, veicinot amata iemaņu apguvi, apmācot klientu noteiktām amata iemaņām un iegūtās zināšanas pielietot praksē (arodam, noteiktas funkcijas apguve); kā arī organizē personu ar garīga rakstura traucējumiem nepieciešamo praktisko patstāvīgas dzīves prasmju un iemaņu apgūšanu                                                                          Specializētās darbnīcas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt sociālo integrāciju un sociālo prasmju attīstību, apmācot klientu noteiktām amata prasmēm un iegūtās zināšanas pielieto praksē, sekmējot viņu garīgo, fizisko un intelektuālo attīstību. 

Specializētās darbnīcas pakalpojuma galvenie uzdevumi ir:  
1. Nodrošināt klientiem uzturēšanos specializētajās darbnīcās laikā no 09:00 17:00;                  2. Nodrošināt ēdināšanu (vienu reizi dienā) vai iespēju uzturā lietot paša gatavotu ēdienu;       3. Nodarbības arodu prasmju un iemaņu apguvei un noturēšanai;                                                   4. Sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas;                                                                 5. Atbalsta pakalpojumi (konsultācijas, atbalsta grupas, u.c.) klientam, ģimenes locekļiem/tuviniekiem un/vai klienta likumiskajiem pārstāvjiem par specializētās darbnīcas pakalpojuma apjomu, saturu un pieejamību u.c. informāciju par resursu piesaistīšanu klienta sociālo problēmu risināšanā;                                                                                                                6. Brīvā laika pasākumu organizēšana.                                                                                      Specializētās darbnīcas mērķa grupa - personas ar garīga rakstura traucējumiem (no 18.gadu vecuma līdz darbspējas vecumam).                                                                                         Pakalpojuma izmaksas sedz Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu pasākuma "Deinstitucionalizācija" personām , kurām piešķirts specializētās darbnīcas pakalpojums.                                                                                                                     Personas, kuras nav deklarētas Valmieras pilsētā, lai saņemtu specializētās darbnīcas pakalpojumu, nepieciešams vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā.                                Lai saņemtu papildus informāciju, sazināties ar Fonds "iespēju tilts" valdes priekšsēdētāju, telefons: 29904159                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                        


 Darbinieki:                                                                                                      Sociālais darbinieks - Agnese Valdēna                                                                                

Sociālais rehabilitētājs - Rita Eglīte                                                                                         Aprūpētāji - Evija Priedīte, Līga Brizovska                                                                                Aktivitātes - mūzikas nodarbības, teatrāli priekšnesumi, rotaļas un citas dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas.                                                    

Darbinieki:                                                                                             Sociālais darbinieks - Agnese Valdēna                                                                                

Sociālais rehabilitētājs - Rita Eglīte                                                                                         Speciālisti - kokapstrādes nodarbību vadītājs Aivars Nadziņš, šūšanas nodarbību vadītāja Sandra Grāvīte, radošo nodarbību vadītāja Ruta Birģele-Prancāne                                                 Aktivitātes - mūzikas nodarbības, deju nodarbības, sporta aktivitātes