Būtiskākie paveiktie darbi projekta ietvaros

Atvērti ilgstošai sadarbībai

LABKLĀJĪBAI UN ATTĪSTĪBAI — ar tādu mērķi tika veidots un parakstīts NVO un Valmieras pašvaldības sadarbības memorands. Oficiālajā pasākumā — «Fonda «Iespēju tilts»» valdes priekšsēdētāja Zita Gustavsone un Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks. Foto

2015.gada decembrī noslēdzies projekts “Nodibinājuma “Fonds “Iespēju tilts” darbības atbalsts” līguma nr.2012.EEZ/DAP/MIC/168/1/V/018. Projekta īstenošana sniedza regulāru atbalstu Fonda aktivitāšu nodrošināšanai, palīdzot organizācijas darbiniekiem un brīvprātīgajiem stiprināt zināšanas un nodrošināt iespēju apmainīties ar labās prakses piemēriem ar citām NVO un sniedza atbalstu sociālo jomu nevalstisko organizāciju koalīcijas darbībai.
Projekta noslēguma pasākums 2015.gada 29.decembrī pulcēja daudzas sociālo jomu nevalstiskās organizācijas un to mērķa grupas, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvjus, jo pasākums bija īpašs ar to, ka 16 nevalstiskās organizācijas parakstīja Sadarbības memorandu. Valmieras pilsētas pašvaldības un sociālo jomu NVO sadarbības memorands izstrādāts aktīvas NVO koalīcijas un Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes darbības rezultātā. Memoranda izstrāde bija galvenais divu gadu darba rezultāts, kad tika daudz diskutēts par to, kas ir tie pienākumi, uzdevumi, ko pašvaldība var mums piešķirt, ko varam izdarīt un dot savu ieguldījumu pilsētas attīstībā. Memoranda pielikumā ir stratēģiskais dokuments “Valmieras nevalstisko organizāciju un pilsētas pašvaldības sadarbības stratēģiskās vadlīnijas”, kas izstrādāts pēc Fonda “Iespēju tilts” iniciatīvas Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāta Andra Klepera vadībā un plašākā darba grupā ar aktīvu NVO līderu iesaistīšanos un Valmieras pilsētas pašvaldības administrācijas, īpaši Sociālo lieto pārvaldes līdzdalību. Šis dokuments kalpos kā darba platforma strādājot pie konkrētiem lēmumu projektiem.
Memoranda nozīmi pamatoja arī Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks: “Valmieras pilsētas pašvaldība ir ieinteresēta veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, lai nodrošinātu sociālo sadarbības partneru informētību un līdzdalību tematiski saistītos pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī kopīgu projektu īstenošanā pilsētas attīstības, sociālajā, veselības, izglītības, kultūras, sporta, sabiedrības integrācijas un citās jomās.”
otru no projekta īstenošanas ieguvumiem noteikti varam minēt – Dienas aprūpes centra “Stropiņš” izveidi. Sadarbības ar Sociālo lietu pārvaldes vadītāju rezultātā un Valmieras pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu, Fonds tagad var nodrošināt dienas mājas 15 klientiem.
Par Fonda darbību, aktivitātēm un aktuālāko arī turpmāk varēs lasīt Fonda mājas lapā www.fondsiespejutilts.lv, kura izveidota ar EEZ finanšu instrumentu finansiālu atbalstu.
Jāatgādina, ka NVO koalīcijas un pašvaldības sadarbības jautājumu risināšanu, pieredzes apmaiņu, Fonda kapacitātes stiprināšanu, līdzdalību pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādē un papildus finansējuma piesaistē ilgtermiņā, Fondam palīdzēja nodrošināt EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsts programma”.
Fonds “Iespēju tilts” saka vissirsnīgāko paldies EEZ finanšu instrumentam par finansiālo atbalstu Fonda darbības izaugsmē, visiem NVO koalīcijas dalībniekiem par nesavtīgu darbu, visiem pārējiem projekta dalībniekiem, kas šos gadus ir bijuši klātesoši un snieguši savu ieguldījumu Fonda darbībā!

 Labdarības pasākumā ziedo jauniešiem ar īpašām vajadzībām

Fonds “Iespēju tilts” 2015.gada 29.novembrī aicināja valmieriešus un Valmieras viesus “Sadoties rokās” Valmieras Kultūras centrā Labdarības pasākumā, kura mērķis bija iepriecināt zēnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām un iegūtos līdzekļus izmantot kokapstrādes nodarbību telpas pielāgošanai un materiālu iegādei, kas veicinātu prasmju attīstīšanu. Foto no Labdarības koncerts 29.11.2015.

Neviens mums neatteica. Kam zvanīju, tie teica, ka piedalīsies un atbalstīs. Tā atbildēja dziedātāji, dejotāji, arī Valmieras teātra aktieri,” saka Fonda “Iespēju tilts” valdes priekšsēdētāja Zita Gustavsone. Līdz ar to pasākums bija kupli apmeklēts, jo vienkopus kopā tika aicināti gan jauniešu deju kolektīvs “Sadancis, gan māksliniece Aina Boža, gan Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas audzēkņi; gan grupa “Zeļļi”; gan sieviešu vokālais ansamblis “Trīnes” un Valmieras vīru kvartets. Pasākumu priecēja arī Valmieras Drāmas teātra aktieru grupa spilgtu TV3 seriāla “Uguns Grēks” varoņu atveidotāji – Regīna Devīte ar kolēģiem.  “Uguns Grēka” brigāde pasākuma laikā rīkoja ūtrupi, kurā izsolīja krūzīti ar seriāla varoņu autogrāfiem, biļetes uz Valmieras teātri, grāmatu par Ilzi Vazdiku, simbolisku piemiņu no teātra vecās skatuves dēļa gabaliņu un Ģirta Ķestera atveidotā seriāla varoņa Fēliksa ādas jaku. Kopā izsoles pienesums bija vismaz 150 euro, jo valmierieši bija gana atsaucīgi.
Prieks, ka cilvēki bija izvēlējušies atbalstīt savējos, un šī bija iespēja atbalstīt kaimiņmeiteni vai puiku, kas vēlas būt aktīvs, piedalīties dažādās nodarbībās, kuras rīkojam “Iespēju tiltā”. Radošo darbnīcu telpas, kur pērļo, šuj un ada meitenes, ir plašas, un nodarbības notiek trīs dienas nedēļā. Mēs vēlējāmies iekustināt arī puišus, pēc iespējas modernizējot kokapstrādes darbnīcas telpas, lai jaunieši var aizrautīgi darīt to, kas viņiem patīk,” tā Zita Gustavsone. 
Paralēli pasākumam, Valmieras Kultūras centra foajē bija skatāmi bērnu un jauniešu un pieaugušo ar īpašām vajadzībām radošajās darbnīcās veidotie dekori, rotas, koka izstrādājumi. “Iespēju tilts” ikdienā piedāvā radošas nodarbības, kurās apgūst dažādas prasmes, savukārt jaunieši aktīvi strādā kokapstrādes darbnīcā, kurā izgatavo dažādas praktiskas un noderīgas lietas, arī suvenīrus.
Paldies visiem atbalstītājiem un valmieriešiem, kuri piedaloties Labdarības pasākumā “Sadosimies rokās” saziedoja 888 euro Valmieras un tās apkārtnes bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām!

Pasākums tiek īstenots pateicoties EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) ietvaros.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

Atjaunota Sociālo lietu konsultatīvā padome

Lai veidotu sociālo jomu savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņas mehānismu ar vietējo pašvaldību, 2014.gada 27.februārī Valmieras pilsētas pašvaldības dome apstiprināja Valmieras Sociālo lietu konsultatīvo padomi jaunā sastāvā, kā arī konsultatīvās padomes nolikumu jaunā redakcijā.
Ideju par konsultatīvās padomes atjaunošanu pieņēma 10 sociālo jomu nevalstiskas organizācijas, ar mērķi būt klāt, kad Domē vai jau administrācijas gaiteņos tiek veidoti jauni noteikumi, nolikumi vai citi lēmumi, kuri skar dažādas sabiedrības grupas. Tas nozīmē, ka mums tiek dota iespēja kā leģitīmā veidā pieņemt lēmumus. Fonda „Iespēju tilts” vadītāja vērtē, ka - „..veidojot sadarbību starp Valmieras pilsētas pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kopīgi tiks pārstāvēts plašāks sabiedrības sektors, līdz ar to atjaunotā konsultatīvā padome veidos saikni starp organizāciju mērķa grupām un pašvaldību, rezultātā laikus tiktu uzzināti pašvaldībā izskatāmie jautājumi un informācija nodota sociālo organizāciju mērķa auditorijām, lai tās pārstāvji varētu iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos”. Savukārt, Valmieras novada fonda vadītājs Ansis Bērziņš piebilst, – „Sociālo lietu konsultatīvā padome bija izveidota jau pirms daudziem gadiem un periodiski ir labi darbojusies. No NVO un sabiedrības perspektīvas raugoties, pašvaldība mums iedevusi būtisku instrumentu kopējai sadarbībai ilgtermiņā. Turpretī pašvaldībai šī padome sniegs iespēju uzzināt plašākas Valmieras sabiedrības viedokli, kas ļauj lēmumu un jaunās ieceres pilnveidot atbilstoši pilsētnieku interesēm un vajadzībām”.
Konsultatīvās padomes sēdes tiek plānotas vienu reizi ceturksnī.

EEZ finanšu instruments 2009-2014 NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)
90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.