Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Fondam "Iespēju tilts" ir paplašinājis sociālo pakalpojumu klāstu ar jaunu pakalpojumu - sociālā rehabilitācija.  Pakalpojuma  mērķis ir personām ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem sniegt dažādas terapijas, lai sasniegtu maksimālu sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un ierobežojošo barjeru mazināšanu. Mērķa grupa - pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas ar invaliditāti, ģimenes, kuras audzina bērnus-invalīdus.                                                 Sociālās rehabilitācijas mērķa grupa ir pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar invaliditāti. Pakalpojumu var saņemt personas, kuras:                                                                                                                                                                  1. uzrakstījušas iesniegumu Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldei ar lūgumu piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;                                                                                                                                                                                                                                 2.  ir izvērtētas un sastādīts individuālais atbalsta plāns saskaņā ar MK 2015.gada 16.jūnija not. Nr.313 "darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem"9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi".                                                                                                                            3. noslēgts līgums ar Valmieras novada pašvaldību par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu.                                                                                                                                                                                                 4. Soc_reh_pak_izmaksas_ar_01_08_2022_.pdf                                                                                                                                                                                                                                                            

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem "Stropiņš"

Dienas aprūpes centrs ir dienas mājas, kas dienas laikā nodrošina psihosociālu atbalstu, patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu attīstību, pozitīvu saskarsmju veidošanos, izglītošanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, uzlabojot kopējo dzīves kvalitāti personām ar garīga rakstura traucējumiem.
DAC pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināti:

1. Sociālās aprūpes pakalpojumi:
1.1. Pašaprūpes spēju attīstīšana un noturēšana (personīgā higiēna, ģērbšanās prasmes, telpu uzkopšanas prasmes, mobilitātes spējas u.c.);
1.2. Ēdināšana (viena reize dienā);
2. Sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:
2.1. Sociālā darbinieka atbalsts klientu problēmu risināšanā;
2.2. Psihologa individuālas un grupu konsultācijas;
2.3. Dzīves prasmju apguve – budžeta plānošana, saimniecības darbu apguve, prasmes rūpēties par savu veselību un drošību, darba iemaņu apguve. Sociālo prasmju attīstīšana – sadarbības un personiskās attīstības nodarbības, ētikas nodarbības.
2.4. Izglītojošas nodarbības –datorapmācības, apmācību programma „Veselīgs dzīves veids”.
2.5. Darba terapijas nodarbības – dažādas amatu prasmes.
2.6. Ārpus centra aktivitātes - iespēju robežās, kultūras pasākumu apmeklēšana, pārgājieni, ekskursijas.                                                                                                                                Dienas centra mērķa grupa: personas ar garīga rakstura traucējumiem (no 18 gadiem līdz darbspējas vecumam).                                                                                                              Dienas aprūpes centra darba laiks: darba dienās no 08:00 – 17:00                                                                                    Saskaņā ar MK not. Nr.313, pakalpojuma izmaksas, personām, kuras ir izvērtētas un izstrādāts individuālais atbalsta plāns, sedz Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu,  pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros.                 DAC_izmaksas_ar_01_01_2022_.pdf                                                                Personām, kuras nav deklarētas Valmieras novadā, lai saņemtu DAC pakalpojumu nepieciešams vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Specializētās darbnīcas


Specializētās darbnīcas ir sociālais pakalpojums, kurš dienas darba laikā īsteno sociālo integrāciju, sociālo prasmju attīstību, veicinot amata iemaņu apguvi, apmācot klientu noteiktām amata iemaņām un iegūtās zināšanas pielietot praksē (arodam, noteiktas funkcijas apguve); kā arī organizē personu ar garīga rakstura traucējumiem nepieciešamo praktisko patstāvīgas dzīves prasmju un iemaņu apgūšanu. Specializētās darbnīcas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt sociālo integrāciju un sociālo prasmju attīstību, apmācot klientu noteiktām amata prasmēm un iegūtās zināšanas pielieto praksē, sekmējot viņu garīgo, fizisko un intelektuālo attīstību.                                                                                                                                           Specializētās darbnīcas pakalpojuma galvenie uzdevumi ir:                                                                                                         1. Nodrošināt klientiem uzturēšanos specializētajās darbnīcās laikā no 09:00 17:00;                                                                 2. Nodrošināt ēdināšanu (vienu reizi dienā) vai iespēju uzturā lietot paša gatavotu ēdienu;                                   3. Nodarbības arodu prasmju un iemaņu apguvei un noturēšanai;                                                                                                  4. Sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas;                                                                                                                        5. Atbalsta pakalpojumi (konsultācijas, atbalsta grupas, u.c.) klientam, ģimenes locekļiem/tuviniekiem un/vai klienta likumiskajiem pārstāvjiem par specializētās darbnīcas pakalpojuma apjomu, saturu un pieejamību u.c. informāciju par resursu piesaistīšanu klienta sociālo problēmu risināšanā;                                                                                                             6. Brīvā laika pasākumu organizēšana.                                                                                                                                     Specializētās darbnīcas mērķa grupa - personas ar garīga rakstura traucējumiem (no 18.gadu vecuma līdz darbspējas vecumam). Pakalpojuma izmaksas personām, kuras izvērtētas un izstrādāts individuālais atbalsta plāns,  sedz Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros.                                                     SD_izmaksas_ar_01_01_2022_.pdf                                                                                              Personas, kuras nav deklarētas Valmieras novadā, lai saņemtu specializētās darbnīcas pakalpojumu, nepieciešams vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā.