Fonds "Iespēju tilts" savā darbībā sevi pilnveido kā aktīva un mērķtiecīga nevalstiska organizācija Valmieras pilsētā, kas savā ikdienas darbībā aktivizē cilvēku ar invaliditāti sociālo iekļaušanos sabiedrībā, saskaņā ar Fonda mērķiem un uzdevumiem.                                                                                                                         Viens no redzamākiem sociālā atbalsta pasākumiem ir izveidotais Dienas aprūpes centrs “Stropiņš” personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Darbojoties radošajās nodarbībās ar centriņa  klientiem, tiek radīti dažādi radoši darbiņi, kas iepriecina gan pašus klientus, gan darbiniekus, gan viesus.                                        Maz pamazām apaugām ar šiem ražojumiem un radās doma parādīt tos arī citiem,  sniedzot iespēju iedzīvotājiem iegādāties ražojumus, kas nav veikalu ikdienas prece, bet gan ar pievienoto vērtību – personu ar invaliditāti radītie darbiņi. Un tad jau izaugām līdz vārdam sociālā uzņēmējdarbība. Un tajā brīdī sapratām, ka ir pienācis tas brīdis, kad varam sniegt atbalstu arī otrai savas mērķa grupas daļai – sociāli neaizsargātākiem iedzīvotājiem (senioriem, daudzbērnu māmiņām, bezdarbniekiem), kuri prot un vēlas radoši izpausties.                                                                                            Sociālā uzņēmuma “Čaklās Bites Bode”  sociālā misija ir dot iespēju iedzīvotājiem no dažādām sociāli neaizsargātākām grupām pacelt savu dzīves līmeni. Sociālā misijā var piedalīties ikviens - veicot sociāli atbildīgus pirkumus mūsu veikaliņā:) Bode ir ideju krātuve gan dāvanām, gan praktiskām lietām jums un jūsu ikdienai.                                                                                                 Fonda uzdevumi ir: 1. Rosināt sabiedrību aizdomāties par nepieciešamību iegādāties šādus sociālos pirkumus ar pievienoto vērtību, jo tādā veidā ik katrs no mums sniedz savu artavu mazāk nodrošinātu personu ekonomiskai izaugsmei. 2. Attīstīt un nodrošināt sociālos pakalpojumus Valmieras novada iedzīvotājiem. 3. Attīstīt aktivitātes pilsoniskas rīcības veicināšanai, piedaloties politikas un lēmumu pieņemšanas procesos.                                                                                                                                                                                                                                                             Fonds „Iespēju tilts” dibināts 2011.gada 8.martā, un tam ir Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tādās darbības jomās kā labdarība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība un trūcīgo un mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

Fonda valde:                                                                                                                          Andis Siliņš  - valdes priekšsēdētājs                                                                                       Rita Eglīte - valdes locekle                                                                                                   Gunta Dubulte - valdes locekle

Fonda Padome:                                                                                                                         Alda Treija                                                                                                                              Gunta Dundure                                                                                                                           Inga Mockus                                                                                                                            Jānis Karāns                                                                                                                               Zita Gustavsone                                                                                                                       Juris Peičs     

  Darbības pārskati

 2020.gads                                                                                                                                    1.   2020_finansu_parskats.pdf                                                                                 2. 2020_Zinojums.pdf                                                                                                3. 2020_Darbibas_parskats.pdf

2019.gads                                                                                                                                     1. 2019_gada_finansu_parskats.pdf                                                                                         2. Zinojums_2019.pdf                                                                                                                 3. Darb_parsk_2019.pdf                      

 2018.gads                                                                                                                                    1. 2018_gada_finansu_parskats.pdf                                                                                          2. Zinojums_2018.pdf                                                                                                                  3. Darbibas_parskats_2018.pdf

 2017.gads                                                                                                                                    1.  2017_gada_finansu_parskats.pdf                                                                                         2.  Zinojums_2017.pdf                                                                                                                3.  Darbibas_parskats_2017.pdf         

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem - dienas mājas ar plašu pakalpojumu klāstu - sniedz psiho sociālu atbalstu, veicina pozitīvas saskarsmes veidošanos, veicina klientu interesi iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs. Dienas centra mērķis nodrošināt klientiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabojot kopējo dzīves kvalitāti.
Specializētās darbnīcas - arī dienas mājas, bet ar mērķi nodrošināt sociālo integrāciju un sociālo prasmju attīstību, apmācot klientu noteiktām amata prasmēm un iegūtās zināšanas pielietot praksē, sekmējot viņu garīgo, fizisko un intelektuālo attīstību.


Sociālais uzņēmums "Čaklās Bites Bode" - lielisks draugs mājražotājiem - senioriem, personām ar invaliditāti, daudzbērnu māmiņām, bez darba palikušiem, kuri prot radīt oriģinālas lietas jūsu ikdienai vai dāvanām:) Nāc un piedalies sociālā misijā! Atbalsti darba integrācijas attīstību! Jo TU vari pozitīvi ietekmēt sociāli neaizsargātākos iedzīvotājus!


Sociālās rehabilitācijas centrs - pakalpojuma  mērķis ir personām ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem sniegt dažādas terapijas, lai sasniegtu maksimālu sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un ierobežojošo barjeru mazināšanu. Mērķa grupa - pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas ar invaliditāti, ģimenes, kuras audzina bērnus-invalīdus.