PAR MUMS 

Fonds "Iespēju tilts" mērķtiecīga nevalstiska organizācija Valmieras pilsētā un Valmieras novadā, kas savā ikdienas darbībā aktivizē cilvēku ar invaliditāti sociālo iekļaušanos sabiedrībā, saskaņā ar Fonda mērķiem un  uzdevumiem.  -  Vieni no redzamākiem sociālā atbalsta pasākumiem Valmieras pilsētā bija divu sociālo pakalpojumu nodrošināšana - Dienas aprūpes centrs “Stropiņš” personām ar garīgās attīstības traucējumiem un Specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Abi sociālie pakalpojumi nodrošināja dienas mājas, kurās klienti pavada savu ikdienu darba dienās. Dienas centrā laiks tika pavadīts dažādās radošās nodarbībās, savukārt, specializētajās darbnīcās klienti  apguva kokapstrādes, šūšanas, aušanas, adīšanas un citas radošas prasmes. Kopš 2022.gada augusta tika piedāvātas arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ar dažādām terapijām - fizioterapija, mūzikas, mākslas un Tomatis terapijas.     - Fonds “Iespēju tilts” 2017.gadā kļuva par pasākuma dalībnieku  finanšu atbalsta saņemšanai no AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum”, lai izveidotu mājražotāju veikaliņu, kura amatnieki ir vietējie Valmieras pilsētas, Valmieras novada un Vidzemes radošie amatnieki. Veikaliņš ieguva nosaukumu “Čaklās Bites Bode”, kuras būtība ir sniegt iespēju mūsu amatniekiem – personām ar invaliditāti, senioriem, daudzbērnu māmiņām, ilgstošiem bezdarbniekiem savas dzīves uzlabot ekonomiski un sociāli vieglākas! Aicinām apmeklēt veikaliņu - veicot sociāli atbildīgus pirkumus mūsu bodītē, Tu radi amatniekiem ekonomiski vieglāku:) Bode ir īsta ideju krātuve gan dāvanām, gan praktiskām lietām jums un jūsu ikdienai. Nāc un atbalsti darba integrāciju un ietekmē pozitīvi mūsu amatniekus!                                                                                                                                                        Fonds „Iespēju tilts” dibināts 2011.gada 8.martā, un tam ir Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tādās darbības jomās kā labdarība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība un trūcīgo un mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem - dienas mājas ar plašu pakalpojumu klāstu - sniedz psiho sociālu atbalstu, veicina pozitīvas saskarsmes veidošanos, veicina klientu interesi iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs. Dienas centra mērķis nodrošināt klientiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabojot kopējo dzīves kvalitāti.
Specializētās darbnīcas - arī dienas mājas, bet ar mērķi nodrošināt sociālo integrāciju un sociālo prasmju attīstību, apmācot klientu noteiktām amata prasmēm un iegūtās zināšanas pielietot praksē, sekmējot viņu garīgo, fizisko un intelektuālo attīstību.


Veikaliņš "Čaklās Bites Bode" - lielisks draugs mājražotājiem - senioriem, personām ar invaliditāti, daudzbērnu māmiņām, bez darba palikušiem, kuri prot radīt oriģinālas lietas jūsu ikdienai vai dāvanām:) Nāc un piedalies sociālā misijā! Atbalsti darba integrācijas attīstību! Jo TU vari pozitīvi ietekmēt sociāli neaizsargātākos iedzīvotājus!


Sociālās rehabilitācijas centrs - pakalpojuma  mērķis ir personām ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem sniegt dažādas terapijas, lai sasniegtu maksimālu sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un ierobežojošo barjeru mazināšanu. Mērķa grupa - pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas ar invaliditāti, ģimenes, kuras audzina bērnus-invalīdus.
Fonda valde:                                                                                                                                                                                Gunta Dubulte  - valdes priekšsēdētāja                                                                                                                                      Undīne Blumberga-Šakuna - valdes locekle                                                                                                                              Māris Dāvidsons - valdes loceklis

Fonda Padome:                                                                                                                                                                            Zita Gustavsone                                                                                                                                                                            Juris Peičs                                                                                                                                           Alda Treija                                                                                                                                         Jānis Karāns

  Darbības pārskati

2022.gads                                                                                                                                     1. 2022_FIT_gada_finansu_parskats.pdf                                                                                                          2. 2022_FIT_Zinojums.pdf                                                                                                         3. 2022_FIT_iepr_darb_parskats.pdf 

2021.gads                                                                                                                                     1. 2021_FIT_gada_finansu_parskats.pdf                                                                                                    2. 2021_Zinojums_docx.pdf                                                                                                      3. 2021_FIT_iepr_darb_parskats.pdf

 2020.gads                                                                                                                                                                                                    1.   2020_finansu_parskats.pdf                                                                                                                                 2. 2020_Zinojums.pdf                                                                                                                                  3. 2020_Darbibas_parskats.pdf