PAR MUMS 

Fonds "Iespēju tilts" sevi savā darbībā pilnveido kā aktīva un mērķtiecīga nevalstiska organizācija Valmieras pilsētā un Valmieras novadā, kas savā ikdienas darbībā aktivizē cilvēku ar invaliditāti sociālo iekļaušanos sabiedrībā, saskaņā ar Fonda mērķiem un  uzdevumiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                -  Vieni no redzamākiem sociālā atbalsta pasākumiem Valmieras pilsētā ir divu sociālo pakalpojumu nodrošināšana - Dienas aprūpes centrs “Stropiņš” personām ar garīgās attīstības traucējumiem un Specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Abi sociālie pakalpojumi nodrošina dienas mājas, kurās klienti pavada savu ikdienu darba dienās. Dienas centrā laiks tiek pavadīts dažādās radošās nodarbībās, savukārt, specializētajās darbnīcās klienti jau apgūst kokapstrādes, šūšanas, aušanas, adīšanas un citas radošas prasmes. Kopš 2022.gada augusta tiek piedāvātas arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ar dažādām terapijām - fizioterapija, mūzikas, mākslas un Tomatis terapijas.                                                                                          -  2018.gadā sapratām, ka ir pienācis brīdis savai sociālai uzņēmējdarbībai, reģistrējot sociālo uzņēmumu “Čaklās Bites Bode”. Bodes misija ir sniegt iespēju mūsu amatniekiem – personām ar invaliditāti, senioriem, daudzbērnu māmiņām, ilgstošiem bezdarbniekiem savas dzīves uzlabot ekonomiski un sociāli vieglākas! Sociālā misijā var piedalīties ikviens - veicot sociāli atbildīgus pirkumus mūsu bodītē:) Bode ir īsta ideju krātuve gan dāvanām, gan praktiskām lietām jums un jūsu ikdienai. Nāc un atbalsti darba integrāciju un ietekmē pozitīvi mūsu amatniekus!                                      Fonda uzdevumi ir: 1. Attīstīt un nodrošināt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus Valmieras novada iedzīvotājiem; 2. Sekmēt sociālā uzņēmuma izaugsmi, lai  turpinātu sniegt atbalstu Valmieras novada čaklajiem, radošajiem un īpašiem amatniekiem. 3. Attīstīt aktivitātes pilsoniskas rīcības veicināšanai, piedaloties politikas un lēmumu pieņemšanas procesos.                                                        Fonds „Iespēju tilts” dibināts 2011.gada 8.martā, un tam ir Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tādās darbības jomās kā labdarība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība un trūcīgo un mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

Fonda valde:                                                                                                                          Andis Siliņš  - valdes priekšsēdētājs                                                                                       Toms Bergs - valdes loceklis                                                                                                   Gunta Dubulte - valdes locekle

Fonda Padome:                                                                                                                         Zita Gustavsone                                                                                                                        Juris Peičs                                                                                                       Alda Treija                                                                                                         Jānis Karāns

  Darbības pārskati

 2020.gads                                                                                                                                    1.   2020_finansu_parskats.pdf                                                                                 2. 2020_Zinojums.pdf                                                                                                3. 2020_Darbibas_parskats.pdf

2019.gads                                                                                                                                     1. 2019_gada_finansu_parskats.pdf                                                                                         2. Zinojums_2019.pdf                                                                                                                 3. Darb_parsk_2019.pdf                      

 2018.gads                                                                                                                                    1. 2018_gada_finansu_parskats.pdf                                                                                          2. Zinojums_2018.pdf                                                                                                                  3. Darbibas_parskats_2018.pdf

 2017.gads                                                                                                                                    1.  2017_gada_finansu_parskats.pdf                                                                                         2.  Zinojums_2017.pdf                                                                                                                3.  Darbibas_parskats_2017.pdf         

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem - dienas mājas ar plašu pakalpojumu klāstu - sniedz psiho sociālu atbalstu, veicina pozitīvas saskarsmes veidošanos, veicina klientu interesi iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs. Dienas centra mērķis nodrošināt klientiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabojot kopējo dzīves kvalitāti.
Specializētās darbnīcas - arī dienas mājas, bet ar mērķi nodrošināt sociālo integrāciju un sociālo prasmju attīstību, apmācot klientu noteiktām amata prasmēm un iegūtās zināšanas pielietot praksē, sekmējot viņu garīgo, fizisko un intelektuālo attīstību.


Sociālais uzņēmums "Čaklās Bites Bode" - lielisks draugs mājražotājiem - senioriem, personām ar invaliditāti, daudzbērnu māmiņām, bez darba palikušiem, kuri prot radīt oriģinālas lietas jūsu ikdienai vai dāvanām:) Nāc un piedalies sociālā misijā! Atbalsti darba integrācijas attīstību! Jo TU vari pozitīvi ietekmēt sociāli neaizsargātākos iedzīvotājus!


Sociālās rehabilitācijas centrs - pakalpojuma  mērķis ir personām ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem sniegt dažādas terapijas, lai sasniegtu maksimālu sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un ierobežojošo barjeru mazināšanu. Mērķa grupa - pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas ar invaliditāti, ģimenes, kuras audzina bērnus-invalīdus.